INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) https://ijerdergisi.com/index.php/ijer <p>ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (IJER), Nisan 2021'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup, iktisadi ve idari bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yazarlardan ve okurlardan hiçbir ücret talep edilmez.</p> tr-TR rahimarslan@cumhuriyet.edu.tr (Rahim ARSLAN) rahimarslan@cumhuriyet.edu.tr (Rahim ARSLAN) Mon, 28 Mar 2022 16:14:25 +0300 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 1 DİJİTAL FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN KRİPTO PARA KULLANIMINA ETKİSİ https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/21 <p>Kripto para kullanımı son yıllarda oldukça popüler hale gelerek yaygın olarak özellikle bir yatırım aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada dijital finansal tutum ve dijital finansal davranışın kripto para kullanımına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kartopu örneklem yöntemi ile 405 kripto para kullanıcısından online anket tekniği ile veri toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 21 programında analiz edilmiştir. Araştırmada verileri analiz etmek amacıyla güvenilirlik, korelasyon, faktör analizi, t testi, regresyon ve çift yönlü MANOVA analizi kullanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucu kripto para kullanımı beklenildiği gibi algılanan fayda, kullanım kolaylığı, sosyal etki, inanç, amaca uygunluk, güven olarak altı boyut altında toplanmıştır. Buna boyutlara dayanarak yapılan analizler sonucunda dijital finansal tutumun kripto kullanımı alt boyutlarından algılanan fayda, kullanım kolaylığı, sosyal etki ve amaca uygunluk boyutlarını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, dijital finansal davranışın da kripto para kullanımı boyutlarından algılanan fayda, amaca uygunluk ve güven boyutunu anlamlı ve pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Araştırmanın bir diğer önemli sonucu ise araştırmadaki ana değişkenlerin çeşitli sosyo-demografik özelliklerin etkileşimine göre farklılık gösterdiğidir. Buna göre yaş ve meslek etkileşiminin, kullanıcıların kripto para kullanımın kolaylığını, inanç ve kripto paraya olan güveni etkilediği saptanmıştır. Öte yandan kullanıcıların yaş ve meslek etkileşimi dijital finansal tutumlarını etkilemezken, dijital finansal davranışlarını etkilediği tespit edilmiştir</p> İsmail DURAK- Sena Nur ÇİSE Telif Hakkı (c) 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/21 Mon, 28 Mar 2022 00:00:00 +0300 2. YÖNELİMSEL İLETİŞİM (INTENTİONALİTY), YAPAY ZEKA VE METAVERSE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/20 <p>Yönelimsellik (intentionality) Brentano tarafından ortaya atılan bir kavramdır. İnsanların dış dünya gerçekliğiyle ilişkisini algı, beden ve zihinsel süreçler üzerinden analiz etmiştir. Kavram pek çok dil ve zihin felsefecisi tarafından da tartışılmıştır. İnsanların dış dünyadan gelen uyarıcılara kendi biyolojik, duygusal ve zihinsel süreçleri ile yorumlama getirerek bir tutum ve davranış geliştirdiğini ileri sürmektedir. İnsanların algıladığı şekilde yorum yaparak davranışsal edimler geliştirdiği savunulmaktadır. Bu durum kişinin diğer insanlarla olan ilişkilerini ve kişilerarası iletişim süreçlerini de yönetmektedir. Kişi alıcı olarak, kaynak kişinin gönsderdiği mesajı, kendi ruhsal, fizyolojik ve zihinsel işlem mekanizması süreçleri ile yorumlayarak kod açımlama yaptığı ve ulaştığı sonuca göre yeni bir mesaj kodlayarak karşı tarafa gönderdiği yönelimsel iletişimin temelini oluşturmaktadır. Aynı konu, bir iletişim süreci olarak farklı kişilerde farklı ilerleyebildiği gibi, farklı zamanlarda aynı kişiler tarafından tekrarlandığında kişilerin o andaki içsel süreçlerine göre farklı ilerleyebilmektedir. Dolayısıyla yönelimsellik dış dünyadan gelen uyarıcıların içsel süreçlerdeki yorumlanma halidir. Bu kavram bilgisayar teknolojilerini gelişimi ile&nbsp; yapay zekaya kazandırılabilir mi? Tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bilgisayar bilinç kazanır mı?, verileri insanlar gibi yorumlayarak, yönelimsel iletişim süreçlerine dahil olur mu tatırşmaları gündemi meşgul etmiştir. Bugün artırılmış gerçeklik ve Metaverse üç boyutlu, kullanıcılara fiziksel dünya deneyimlerine benzer gerçekçi denyimler yaşama imkanı sunun üç boyutlu dijital bir evrendir. Tartışmalar bu evrenin yapay zeka ile yönetimi ele geçirip insanları köleleştirip köleleştirmeyeceğine dair tartışmalarla yine gündemi meşgul etmektedir. Bu çalışma Metaverse, kişilerarası iletişim, yapay zeka ile iletişim ve yönelimsellik (intentionality) ilişkisini analiz edilerek tartışmalara cevap aramayı amaçlamıştır.</p> Gül Dilek TÜRK Telif Hakkı (c) 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/20 Mon, 28 Mar 2022 00:00:00 +0300 3. COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALANINDA YOKSULLUĞU ENGELLEMEYE YÖNELİK İZLENEN STRATEJİ VE YÖNTEMLER https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/19 <p>Covid-19 salgını dünya üzerinde yaklaşık 266 milyon vaka ve 5 milyonu geçen sayıda ölüme sebebiyet vermiştir (06.12.2021). Ocak 2020’de ilk kez görüldüğü günden bu yana etkisi artan, yalnızca sağlık alanında değil, sosyal yaşamın her alanını etkileyen bu salgın yaşamın seyrini olumsuz yöne çevirmiştir. Covid-19 salgınıyla birlikte alınan önlemler çerçevesinde işsizlik, yoksullaşma, eğitim ve sosyal faaliyetlerde aksama meydana gelmiş, kamusal hayat büyük bir çıkmaza girmiştir. Salgının büyük etkiler yarattığı alanlardan biri de hiç şüphesiz eğitimdir. Salgının bulaşıcılığı sebebiyle karantina önlemleri çerçevesinde Türkiye dahil birçok ülkede yüz yüze eğitime ara verilmiş, etkisi uzun yıllar hissedilecek türden eğitim aksaklıkları yaşanmıştır. Bu çalışmada Covid-19 sürecinde Türkiye’de eğitim alanındaki yoksulluk ve bu yoksulluğu önlemeye yönelik strateji ve yöntemler ele alınmış, devletin ve sosyal yapılanmanın diğer öğelerinin (sivil toplum kuruluşları, vakıflar vb.) eğitim yoksulluğunu önlemeye yönelik çalışmaları ele alınarak incelenmiştir. Türkiye’de bölgesel gelişmişliğe bağlı olarak, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuk ve gençlerin eğitime erişim imkânı daha düşüktür. Batı bölgelerinde ise başta ekonomik sebepler olmak üzere, sosyo-demografik sebepler ağırlıklı olarak eğitime ileriye yönelik ket vurmaktadır. Covid-19 salgını sürecinde bahsedilen bu durumların da tesiriyle eğitim yoksulluğu oranları daha da artmıştır. Çalışmamız eğitim yoksulluğuyla mücadeledeki strateji ve yöntemleri bir bütün olarak değerlendirmeyi ve salgın sürecine tesirini ele almıştır.</p> İrem SAVCI KÖROĞLU Telif Hakkı (c) 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/19 Mon, 28 Mar 2022 00:00:00 +0300 4. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/11 <p>Bu çalışmada amaç son üç yılda hemşirelik alanından yapılan doktora tezlerinin bibliyometrik analizini yaparak çeşitli özelliklere göre genel eğiliminin belirlenmesidir. Çalışmanın evrenini hemşirelik alanında son dönemlerde yapılan doktora tezleri, örneklemi ise 2018-2020 yılları arasında yapılan doktora tezleri oluşturmaktadır.&nbsp; Verilerin değerlendirilmesinde bibliyometrik analizden faydalanılarak tez türü, tezin yapıldığı üniversite, yıl, danışman, enstitü, ana bilim dalı, ana konu, araştırma tasarımı ve örneklem grubu temel değişkenler olarak değerlendirilmiştir. Veriler analiz edilirken Word, Excel ve SPSS 25 paket programlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanması için Artvin Çoruh Üniversitesi erişim ağı üzerinden Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu tez veri tabanından 05.04.2021-09.04.2021 tarihleri arasında ‘‘Hemşirelik’’ anahtar kelimesiyle tarama gerçekleştirilmiştir.Elde edilen bulgulara göre 2018-2020 yılları arasında toplam 537 doktora tezinin yapıldığı, tezlerin yarısından fazlasının profesörlerce yürütüldüğü, büyük çoğunluğunun sağlık bilimleri enstitüsünde yürütüldüğü, yarısına yakınının hemşirelik ana bilim dalında gerçekleştirildiği, yarısından fazlasının nicel yöntem kullanarak gerçekleştirildiği, neredeyse tamamının Türkçe yazıldığı ve örneklem grubunun hastalardan daha çok seçildiği görülmüştür. Çalışmanın sağlık çalışanlara, öğrencilere, akademiye ve literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir. Bu tür yapılacak çalışmaların yüksek lisan tezlerinin dahil edilmesi ve son yirmi yılı kapsayacak şekilde veya geçmişten günümüze kadar hemşirelik alanında yapılan tezlerin bibliyometrik analizinin yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.&nbsp;</p> Mustafa FİLİZ- Muhammed ARDIÇ Telif Hakkı (c) 2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/11 Mon, 28 Mar 2022 00:00:00 +0300