INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) https://ijerdergisi.com/index.php/ijer <p>ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (IJER), Nisan 2021'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ ve BİLİMSEL bir dergi olup, iktisadi ve idari bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yazarlardan ve okurlardan hiçbir ücret talep edilmez.</p> tr-TR rahimarslan@cumhuriyet.edu.tr (Rahim ARSLAN) rahimarslan@cumhuriyet.edu.tr (Rahim ARSLAN) Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0300 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 1. VARDİYALI ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ-AİLE ÇATIŞMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: ELAZIĞ HAVALİMANI ÖRNEĞİ https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/10 <p>Vardiyalı çalışma sistemi, çalışan bireylerin yaşantılarını fiziksel ve sosyal anlamda olumsuz şekilde etkilese de, artan ihtiyaçlar ve taleplerin karşılanması açısından yaşamın bir parçası, vazgeçilmezi haline gelmiştir. Vardiyalı çalışma sistemi, hizmetin sürekli devam etmesi gereken ulaşım, sağlık, iletişim, güvenlik gibi birçok sektörde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çeşitli periyotlarda gerçekleştirilen çalışma, birey üzerinde, aile hayatında ve bireyin çevresinde çok boyutlu, değişken sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu sorunlardan biri de vardiyalı sistemde çalışan personellerde iş-aile çatışması yaratmasıdır. Günümüzde, vardiyalı çalışma sisteminin artması ile sosyal hayat ve aile hayatı içerisinde sorun yaşayan çalışanların sayısı da artış göstermiştir. Vardiyalı çalışmak, çalışma saatlerinin uzunluğu, yoğunluğu ve düzensizliği, ücretlerin azlığı, hafta sonu çalışmaları gibi olumsuz durumlar çatışmaya zemin hazırlamaktadır. Vardiyalı sistemde çalışanlar sosyal ve aile içi rollerini yerine getirmekte güçlük yaşamaktadır. Özellikle ebeveynlerin her ikisinin de çalıştığı ailelerde çocuklar ve eşler arasındaki sorunlar, iletişimsizlik ve çatışma ortamının aile içi huzursuzluklara hatta boşanmalara bile neden olduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, çalışanların, demografik özelliklerine, statü, ücret, çalışma biçimi gibi faktörlere bağlı olarak vardiyalı çalışma sisteminden etkilenme durumları ve bu etkilenme sonucunda iş-aile çatışma düzeylerinin ne derecede olduğunu tespit etmektir. Sonuçlar doğrultusunda çalışanlara ve yöneticilere çözüm önerileri sunarak literatüre bu konuda katkı sağlamak istenmektedir. Bu amaçla, “Vardiyalı Çalışmanın Etkileri” ve “İş-Aile Çatışması” ölçeklerini içeren bir anket yardımıyla Elazığ Havalimanı bünyesinde vardiyalı sistemde çalışan 228 personelden veriler toplanarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; katılımcıların vardiyalı çalışmanın etkileri ile iş aile çatışması düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı, doğru yönlü ve zayıf düzeyde bir ilişki mevcut olduğu gözlenmiştir. Buna göre çalışanlar üzerinde vardiyalı çalışmanın olumsuz etki düzeyleri arttıkça, kişilerin iş aile çatışması düzeyleri de artmaktadır. Vardiyalıçalışmanın iş-aile çatışması yaratma etkisinin kadın, evli ve eşi çalışmayan kişiler üzerinde daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca eğitim ve yaş açısından farkın olmadığı gözlemlenmiştir. İlginç olarak çalışanların gelir düzeyleri yükseldikçe, kişilerin iş aile çatışması düzeyleri azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.</p> Arzu KARACA- Ferdi UZUN Telif Hakkı (c) 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/10 Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0300 2. Açıköğretim Fakültelerinin Ders Programlarının Muhasebe ve Finansman Dersleri Açısından Önlisans ve Lisans Düzeyinde Bölümlere Göre İncelenmesi https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/13 <p>Açık öğretim fakültesi kişilere yaşam boyu eğitim imkanı veren ve öğrenme hedeflerine ulaşmasını amaçlayan önemli bir eğitim sistemidir. Bu sistem açık ve uzaktan öğrenme yoluyla yükseköğrenim sağlamanın yanı sıra, özel projeler yardımıyla Türkiye’nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir. Ayrıca, çok hızlı hareket edebilen esnek bir yapıya sahip olmasından dolayı da uluslararası alanda cazibe merkezi haline gelmiştir. Uluslararası alanda dikkat çeken bir eğitim sistemine sahip olan bu fakültelerin ders programlarının gerek finans açısından gerekse de muhasebe açısından ele alınarak incelenmelidir. Türkiye’de bu amaçla eğitim veren, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi olmak üzere 3 tane üniversite bulunmaktadır. Araştırma kapsamında muhasebe ve finansman derslerinin yer aldığı bölümler belirlenmiştir. Açık öğretim fakültelerinin ders programları içerik analizi yöntemi kullanılarak bölümler, lisans, önlisans ve kredi değerleri olmak üzere 4 çeşit kritere göre incelenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma verileri word programında değerlendirilmiştir. Her üniversite kendi içinde önlisans ve lisans olarak 2 farklı grupta toplanmıştır. Bu dersleri içeren bölüm sayıları, derslerin bölümlere göre dağılımı, önlisans ve lisans düzeyinde en fazla ve en az bölümü olan üniversiteler tespit edilmiştir. Muhasebe ve finansman derslerinin en fazla yer aldığı ön lisans bölümünün Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde 10 adet olduğu, en az yer verilen üniversitenin ise İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim fakültesinde 3 adet olduğu görülmektedir. Lisans bölümünde ise, en fazla yer veren üniversitenin 11 adet olarak Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca aynı isimde olan derslere karşılık gelen kredi değerlerinde farklılıklar tespit edilmiştir.</p> Seval ELDEN ÜRGÜP- Arzu ÜSTÜNALP Telif Hakkı (c) 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/13 Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0300 3. E-DEVLET WEB SİTELERİNİN BULANIK FUCOM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/14 <p>Web siteleri, e-devlette yapılan hizmetlerin bir sanal penceresidir bu nedenle web sitelerinin değerlendirilmesi, kuruluşların faydalananlara kaliteli çevrimiçi hizmetler sunmalarını sağlar. Bu makale, herhangi bir kuruluşun web sitesinin değerlendirmesine olanak tanıyan bir model tasarlamayı amaçlamaktadır. Önerilen model, kullanılabilirlik açısından çoklu dil desteği, bilgiye daha hızlı erişim için web sitesi haritası, önceki adıma dönebilme, işlemi iptal edebilme, diğer kuruluşlara bağlanmak için linkler, 7/24 erişilebilirlik, daha iyi gezinme için basit menü şeklinde 7 kriterden oluşmaktadır. Bu kriterlerin tespiti ve derecelerini belirlemek için çevrimiçi hizmetlerden faydalanan kişiler ile görüşülmüştür. Bu kişilerin ortak görüşleri çalışmada karar verici olarak yer almaktadır. Problemi modellemek için Bulanık Küme Teorisi uygulandı. Kriterleri ağırlıklandırmak için Bulanık FUCOM yöntemi kullanıldı. Bulanık FUCOM ile yapılan uygulama sonucunda e-devlet web sitelerinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterler içinde 7/24 erişilebilirlik 0,2383 ağırlığı ile en önemli kriter olurken işlemi iptal edebilme 0,0878 ağırlığı ile en önemsiz kriter olmuştur. Ağırlık katsayılarının nihai değerleri LINGO 17 yazılımı ile elde edilmiştir.</p> Gülay DEMİR Telif Hakkı (c) 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/14 Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0300 4. KORONAVİRÜS (COVİD-19) SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA YÖNELİK MEMNUNİYET ALGILARININ İNCELENMESİ https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/15 <p>Günümüzde eğitim veren birçok kurum uzaktan eğitim uygulamasını yüz yüze eğitim uygulamasına göre alternatif bir seçenek olarak görmektedir. Ülkemizdeki üniversitelerde uzaktan eğitimle ön lisans, lisans, lisansüstü vb. eğitimlerle çeşitli diploma veya sertifika programları açılmaktadır. Bazı üniversitelerdeyse yü zyüze eğitim uygulamasını destekleyici bir etmen olarak uzaktan eğitim uygulaması tercih edilmektedir. Koranavirüs döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin uzaktan eğitime zorunlu geçmesi nedeniyle bu eğitim uygulamasına önem artmıştır. Teknolojik gelişmeler de uzaktan eğitim uygulamasının yaygınlaşması ve uygulanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Covid 19 döneminde uzaktan eğitim uygulamasına karşı üniversite öğrencilerinin memnuniyet algıları incelenmiştir. Araştırma Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsamaktadır. Bu araştırma, ülkemizde uygulanan uzaktan eğitim uygulamasının Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerine olumlu etkisi olup olmadığını, varsa sorunların neler olduğunu tespit etmek ve çeşitli öneriler sunmak için yapılmıştır. Araştırmada Yıldırım (2014) ile Eygü ve Karaman’ın (2013) geliştirdikleri ölçekler kullanılarak ön lisans ve lisans öğrencilerinden veriler toplanmıştır. Anketlerin analizi için SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde öğrencilerin, uzaktan eğitim uygulamasında sistemsel sorunlar dışında sorunlar yaşamadıkları, pandemi sürecinde bu eğitim modelini yüz yüze eğitime göre iyi bir alternatif olarak kabul ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.</p> Yılmaz GÜNEL- Abdulkerim GÜLER Telif Hakkı (c) 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/15 Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0300 5. COVİD-19 SÜRECİNDE EĞİTİM YOKSULLUĞU https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/16 <p>Eğitim, kuşakların toplum yaşamında yer almasını sağlayan, bu amaçla gerekli bilgi, birikim ve tecrübenin aktarılmasını içeren bir bilgilenme sürecidir. Eğitim yaşamın her döneminde gerekli sosyal beceri kazandırma işidir. İnsanoğlu eğitimle birlikte yaşamını idame ettirmeyi öğrenir ve toplumsal hayatta yerini alır. Eğitime erişimde yetersizlik ise başta bireyi hem özel yaşamında hem de toplum yaşamında engelleyici bir durum olmakla birlikte, toplumu ise daha derinden etkilemekte, toplumsal geri kalmışlığa sebebiyet vermektedir. Ayrıca, en temel ihtiyaçlardan biri olan eğitimin karşılanamaması, karşılanması sürecindeki eksiklikler ile birlikte yeterli kalitede sağlanamaması durumu eğitim yoksunluğunu ifade eden hem ekonomik hem de sosyal yönü olan bir kavramdır. Eğitim yoksunluğu yalnızca gelişmemiş ve yoksul ülkelerin bir problemi değil, aynı zamanda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde de görülen önemli bir sistem sorunudur. Bu bağlamda Türk eğitim sistemi de mevcut yapılanmasında birçok sorun taşımaktadır. Bu sorunlar tek bir nedene bağlı olmayıp eğitim sisteminin kuruluşuyla birlikte ortaya çıkmış, mevcut sistemin yürütülmesinde meydana gelen ve sistemin verimliliğini düşüren sorunlardır. Bu çalışmada 11 Mart 2020 tarihi itibariyle tüm dünyada pandemi ilan edilen Covid-19’un eğitime etkileri göz önüne alınmıştır. Çalışma kapsamı eğitim yoksunluğu ile sınırlandırılmış olup, Covid-19 sürecinde değişen/dönüşen Türk eğitim sisteminin yaşadığı yoksunluk, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, aynı zamanda Türk eğitim sisteminin yapısal sorunları da gözetilerek değerlendirilmiştir.</p> İrem SAVCI KÖROĞLU Telif Hakkı (c) 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/16 Wed, 22 Sep 2021 00:00:00 +0300 6. TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINA YÖNELİK TEŞVİKLER VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN EKONOMİK ETKİLERİ https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/9 <p>Yenilenebilir enerji doğada tabii olarak bulunan ve kendisini sürekli yenileyebilen enerji kaynaklarıdır. Başlıca yenilenebilir enerji kaynakları güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik ve okyanus-deniz kökenli enerjilerdir. Dünya genelinde hızla artan nüfus ile bağlantılı olarak teknoloji ve sanayi sektöründeki gelişmeler sonucu enerji ihtiyacı artış göstermiştir. Fosil yakıtların dünyada dengeli bir dağılım göstermemesi ve çevreye karşı meydana getirdiği zararlar yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırmıştır. Enerji ihtiyacını %70 civarında dışa bağımlı olarak karşılayan Türkiye için yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması büyük önem taşımaktadır. Çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjide artışın sağlanabilmesi için ülkemizde sektöre verilen teşvikler, yenilebilir enerjinin ülkemizdeki potansiyeli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizde sağladığı ekonomik sonuçlar incelenerek yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.</p> Bünyamin DEMİRGİL- Ali Furkan ORUN Telif Hakkı (c) 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/9 Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0300 7. SEÇİLİ KRİPTO PARALAR İLE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA (2015-2019) https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/17 <p>Kripto para olgusu, Satoshi Nakamato kod adlı kişi ya da grubun 2008 yılında ‘‘<em>Bitcoin: Eşten-eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi</em>’’ başlıklı yazmış olduğu makale ile geleneksel para sistemine alternatif olarak finans sektörüne giriş yapmıştır. Çalışmada 2008 yılında ortaya çıkan Bitcoin ile başlayan ve kripto para piyasasına ilk üretilen beş kripto para (BTC, LTC, XRP, DOGE ve DASH) ile ülkemizde en çok kullanılan Euro ve Dolar dövizlerini temel alarak TL paritesinde 2015-2019 yılları arasındaki haftalık kapanış verilerini baz alınarak incelenmiştir. Çalışmada VAR modeli ve Granger Nedensellik Testi yöntemleri uygulanmıştır. Döviz kurları ve seçmiş olduğumuz beş kripto para ile arasındaki ilişki ile Bitcoin ile seçmiş olduğumuz diğer kripto paralar arasındaki ilişkinin incelemesi amaçlamıştır. VAR modeli ve Granger Nedensellik Testi ile veriler analiz edilmiştir. Üç farklı model geliştirilmiştir. İlk modelde EUR/TRY ile BTC/TRY, LTC/TRY, XRP/TRY, DOGE/TRY ve DASH/TRY arasındaki ilişki incelenmiştir. İkinci modelde USD/TRY ile BTC/TRY, LTC/TRY, XRP/TRY, DOGE/TRY ve DASH/TRY arasındaki ilişki incelenmiştir. Son modelde ise BTC/TRY ile seçmiş olduğumuz altcoin olan, LTC/TRY, XRP/TRY, DOGE/TRY ve DASH/TRY arasındaki ilişki incelenmiştir Sonuç olarak aldığımız 2015-2019 yılları arasında EUR/TRY ve USD/TRY döviz kurları ile BTC/TRY, LTC/TRY, XRP/TRY, DOGE/TRY ve DASH/TRY pariteleri arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ancak eş bütünleme analizi sonuçlarına göre uzun vadede birlikte hareket ettiği bilgisine ulaşılmıştır. Kripto paraların kendi aralarındaki ilişkiye baktığımızda BTC/TRY’nin XRP/TRY ve DASH/TRY’nin granger nedeni olduğu analizler sonucu elde edilmiştir. Granger nedenlerine göre BTC/TRY ile XRP/TRY arasında pozitif yönlü bir ilişki BTC/TRY ile DASH/TRY arasında ise negatif yönlü bir ilişkiye rastlanmıştır.</p> Selehattin KOÇ- Uğur ÇAYKARA Telif Hakkı (c) 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/17 Wed, 27 Oct 2021 00:00:00 +0300