1 DİJİTAL FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN KRİPTO PARA KULLANIMINA ETKİSİ

THE IMPACT OF DIGITAL FINANCIAL ATTITUDE AND BEHAVIOR ON CRYPTO USE

Yazarlar

  • İsmail DURAK
  • Sena Nur ÇİSE Düzce Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

kripto para- kripto para kullanıcıları- dijital finansal tutum- dijital finansal davranış

Özet

Kripto para kullanımı son yıllarda oldukça popüler hale gelerek yaygın olarak özellikle bir yatırım aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada dijital finansal tutum ve dijital finansal davranışın kripto para kullanımına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kartopu örneklem yöntemi ile 405 kripto para kullanıcısından online anket tekniği ile veri toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 21 programında analiz edilmiştir. Araştırmada verileri analiz etmek amacıyla güvenilirlik, korelasyon, faktör analizi, t testi, regresyon ve çift yönlü MANOVA analizi kullanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucu kripto para kullanımı beklenildiği gibi algılanan fayda, kullanım kolaylığı, sosyal etki, inanç, amaca uygunluk, güven olarak altı boyut altında toplanmıştır. Buna boyutlara dayanarak yapılan analizler sonucunda dijital finansal tutumun kripto kullanımı alt boyutlarından algılanan fayda, kullanım kolaylığı, sosyal etki ve amaca uygunluk boyutlarını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, dijital finansal davranışın da kripto para kullanımı boyutlarından algılanan fayda, amaca uygunluk ve güven boyutunu anlamlı ve pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Araştırmanın bir diğer önemli sonucu ise araştırmadaki ana değişkenlerin çeşitli sosyo-demografik özelliklerin etkileşimine göre farklılık gösterdiğidir. Buna göre yaş ve meslek etkileşiminin, kullanıcıların kripto para kullanımın kolaylığını, inanç ve kripto paraya olan güveni etkilediği saptanmıştır. Öte yandan kullanıcıların yaş ve meslek etkileşimi dijital finansal tutumlarını etkilemezken, dijital finansal davranışlarını etkilediği tespit edilmiştir

Yayınlanmış

2022-03-28

Nasıl Atıf Yapılır

DURAK, İsmail, & ÇİSE, S. N. (2022). 1 DİJİTAL FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN KRİPTO PARA KULLANIMINA ETKİSİ: THE IMPACT OF DIGITAL FINANCIAL ATTITUDE AND BEHAVIOR ON CRYPTO USE. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X), 2(1), 1–18. Geliş tarihi gönderen https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/21

Sayı

Bölüm

Makaleler