4. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE DEPARTMENT OF NURSING DOCTORAL THESIS

Yazarlar

  • Mustafa FİLİZ Artvin Çoruh Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi, Artvin.
  • Muhammed ARDIÇ Artvin Çoruh Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Hemşirelik, Doktora, Sağlık, Tez.

Özet

Bu çalışmada amaç son üç yılda hemşirelik alanından yapılan doktora tezlerinin bibliyometrik analizini yaparak çeşitli özelliklere göre genel eğiliminin belirlenmesidir. Çalışmanın evrenini hemşirelik alanında son dönemlerde yapılan doktora tezleri, örneklemi ise 2018-2020 yılları arasında yapılan doktora tezleri oluşturmaktadır.  Verilerin değerlendirilmesinde bibliyometrik analizden faydalanılarak tez türü, tezin yapıldığı üniversite, yıl, danışman, enstitü, ana bilim dalı, ana konu, araştırma tasarımı ve örneklem grubu temel değişkenler olarak değerlendirilmiştir. Veriler analiz edilirken Word, Excel ve SPSS 25 paket programlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanması için Artvin Çoruh Üniversitesi erişim ağı üzerinden Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu tez veri tabanından 05.04.2021-09.04.2021 tarihleri arasında ‘‘Hemşirelik’’ anahtar kelimesiyle tarama gerçekleştirilmiştir.Elde edilen bulgulara göre 2018-2020 yılları arasında toplam 537 doktora tezinin yapıldığı, tezlerin yarısından fazlasının profesörlerce yürütüldüğü, büyük çoğunluğunun sağlık bilimleri enstitüsünde yürütüldüğü, yarısına yakınının hemşirelik ana bilim dalında gerçekleştirildiği, yarısından fazlasının nicel yöntem kullanarak gerçekleştirildiği, neredeyse tamamının Türkçe yazıldığı ve örneklem grubunun hastalardan daha çok seçildiği görülmüştür. Çalışmanın sağlık çalışanlara, öğrencilere, akademiye ve literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir. Bu tür yapılacak çalışmaların yüksek lisan tezlerinin dahil edilmesi ve son yirmi yılı kapsayacak şekilde veya geçmişten günümüze kadar hemşirelik alanında yapılan tezlerin bibliyometrik analizinin yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Yayınlanmış

2022-03-28

Nasıl Atıf Yapılır

FİLİZ, M., & ARDIÇ, M. (2022). 4. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE DEPARTMENT OF NURSING DOCTORAL THESIS. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH (E-ISSN: 2757-959X), 2(3), 57–63. Geliş tarihi gönderen https://ijerdergisi.com/index.php/ijer/article/view/11

Sayı

Bölüm

Makaleler